Fakta om RockStore

RockStore%20logo%20utsnitt

Forskningsprosjekt RockStore vil demonstrere, dokumentere og utvikle  integrerte energisystemløsninger  med brønnpark  (Borehole Thermal Energy Storage - BTES). 

RockStore er  et kompetanseprosjekt (KPN) finansiert av Forskningsrådet, Statkraft Varme, Fortum Oslo Varme, Agder Energi,  Asplan Viak,  B. Fondenes, Bengt Dahlgren AB, Mouvitech Norge, Østfold Energi, Båsum Boring AS, NVE og Sør Norsk Boring. 


Prosjektet har følgende mål og delmål (engelsk) 

RockStore's objective is to evaluate, develop and demonstrate the design and operation of borehole thermal energy storage systems for buildings, district heating and neighborhoods.

This objective will be fulfilled through the following sub-objectives: 

Thoroughly monitor and evaluate the heat extraction, utilization ratio and SPF for BTES installations by systematic analysis and DTS measurements. Release of monitoring and performance data to public domain and document national best monitoring practice for BTES.
Study and evaluate optimized solutions for BHE for use in the next generation, hotter, deeper BTES systems.
Improve BTES design for integration in DH systems, especially those with sources of high temperature surplus heat. Study potential for reduced peak load by use of BTES for different case studies. Develop business cases for exploitation of BTES integrated with district heating. 
Disseminate knowledge and results through publications, presentations, and international collaboration. Education of one PhD and 4 master candidates and develop teaching material for master courses. Efficient project management and collaboration with other international projects. 

Prosjektet ble startet opp i 2018, og avsluttes i 2023. 

Karoline H. Kvalsvåg, NTNU er prosjekt PhD stipendiat. 

Populærvitenskapelig rapport 2019 til forskningsrådet om RockStore
Prosjektet bidrar i oppfølging og overvåkning av 10 brønnparker. Fiberoptikk for kontinuerlig overvåkning av temperatur i brønner (DTS – distributed temperature sensing) er installert i 7 av anleggene (Ørlandet kampflyplass, Fellesbygget Kokstad, Bergen, Xylem Emmaboda i Sverige Pilsudski museet i Polen, 800m brønn Asker, Fjell skole Drammen, NMBU test anlegg). I tillegg følges anleggene på H2020-parken i Stavanger, Scandic Flesland og Vensmoen i Saltdal.
Kontinuerlige temperaturdata fra energibrønnene gir ny kunnskap om energiuttaket fra brønnene ved drifting av anlegget. For eksempel viser de første DTS-målingene fra Emmaboda effekter av avviksboring inn mot en av produksjonsbrønnene. Temperaturmålingene her og i de andre anleggene skal analyseres i detalj for å komme frem til forskjellige driftsstrategier for varmetilførsel og varmeuttak fra brønnene. Her vil man også få erfaring med hvordan geologien og grunnvannsbevegelse påvirker temperaturen og potensialet for termisk energilagring.
Fjell skole i Drammen og Xylem Emmaboda er brønnparker med høyere lagertemperatur i berggrunnen. I Emmaboda lagres spillvarme fra industri, mens Drammen kommune planlegger å lagre solvarme produsert direkte fra solfangere eller via uteluft og en CO2-varmepumpe drevet med elektrisitet fra solceller.
Emmaboda startet i 2010 med lagring av overskuddsvarme i brønnparken. Vinteren 2018/2019 var første sesong med uttak av lagret varme. Temperaturen på vannet fra brønnparken er ca. 30°C. Ved Fjell skole i Drammen starter ladingen av energibrønnene i år. Optimale strategier for lading skal evalueres ved hjelp av DTS-dataene fra 11 av de 100 brønnene. Flere av de nasjonale og internasjonale partnerne vurderer å etablere høytemperatur (HT) brønnparker. Data og erfaringer fra anleggene i Drammen og Emmaboda er derfor viktige for utredning av nye HT-brønnparker.
I arbeidet med å utvikle integrerte løsninger med BTES for fjernvarme har det til nå vært fokus på å samle energidata og beregne typiske profiler for varmelaster. Studier har analysert målinger av 300 caser hvor per i dag Fortum Oslo Varme og Statkraft Varme i Trondheim leverer fjernvarme. Målet med analysene er å studere hvilke laster som kan flyttes slik at man kan redusere topplastene på kort og lang sikt, samt å analysere hva som er bakgrunnen for disse topplastene. En lineær regresjonsmodell er utviklet for å estimere effekten av utetemperatur og tilhørende tidspunkt for varmebehov.
Det er i tillegg startet opp arbeid med simulering av brønn med bruk av Modelica av energisystemet ved Scandic Flesland. Per i dag kan modellen simulere 1U og 2U kollektør, iterasjon mellom brønnene og forskjellige layout av brønnene. Det er startet opp en masteroppgave ved NTNU som jobber med oppfølging og simuleringer av energisystemet ved 2020 parken i Stavanger. 
Det ble arrangert et heldags prosjektmøte i Bergen 6. februar. Dette var i forbindelse med GeoEnergi 2019-konferansen. På GeoEnergi bidro RockStores partnere med 8 presentasjoner. I tillegg er 9 abstrakts sendt inn og godkjent til World Geothermal Conference 2020 i Reykjavik.
Prosjektledelsen i RockStore koordinerer den norske deltagelsen i IEA Heat Pump Technology Annex 52, Long term performance measurement of GSHP Systems serving commercial, institutional and multi-family buildings. Overvåkingen av anleggene ved Scandic Flesland, Drammen og Vensmoen er blant Norges bidrag i Annex 52.